Tsukuba-Kasumigaura Ring Ring Road


Traverse the 14 cities and towns of Ibaraki!!The total length is approximately 180km!!

贯穿茨城县內14个市町村!!全长180公里!!

征服茨城縣內14個市町村!!全長180公里!!

이바라키현내 14 시,정,촌을 횡단 !!총 도로 길이 180 킬로 미터!!

ผ่าน 14 หมู่บ้าน ตำบล และเมือง ภายในจังหวัดอิบารากิ!!ความยาวโดยทั้งหมด 180 กม.!!

Băng qua 14 thành phố ,thị trấn ở tỉnh Ibaraki! !Tổng chiều dài của con đường khoảng 180 km! !

Located in the southern part of Ibaraki, roughly one hour travel from the Metropolis, Tsukuba-Kasumigaura Ring Ring Road has various kinds of tourist attractions such as Lake Kasumigaura, a lakeside district designated as a quasi-national park, and Mt. Tsukuba. Along with rich nature and beautiful landscape, you can visit historic and cultural sites including Kashima Jingu Grand Shrine.

筑波霞浦林林单车道是距离东京车程1个小时的茨城县南部的自行车道,周边拥有被指定为水乡筑波国定公园的霞浦等水乡地区和筑波山地区的丰富的自然和景观,还有代表历史、文化的鹿岛神宫等各种地方观光资产。

筑波霞浦林林單車道,位於茨城縣南部,從東京過來只要1個小時,被指定為水鄉筑波國定公園的霞浦等水鄉地區及筑波山地區,除了擁有豐富的自然景觀,還有代表歷史、文化的鹿島神宮等地方觀光資產。

쓰쿠바 가스미가우라 린린 로드는 도심에서 약 1시간으로 갈수 있는 이바라키현의 싸이클링 코스로 수이고 쓰쿠바 국정공원으로 지정되어 있는 가스미가우라 등의 수이고 지역과 쓰쿠바산 지역등 풍부한 자연과 풍경 , 카시마 신궁이 대표적인 역사적, 문화적 자산등 다양한 지역 자원을 보유하고 있습니다.

Tsukuba – Kasumigaura Ring – Ring Road คือ คอร์สปั่นจักรยานบริเวณทางใต้ของจังหวัดอิบารากิ ใช้เวลาเดินทางจากในตัวเมืองประมาณ 1 ชม. ที่นี่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงามอย่างเช่นเขตซุยโกและภูเขาทสึคุบะ ซึ่งทะเลสาบคาซึมิกาอุระได้รับการเลือกให้เป็น Suigo-Tsukuba Quasi-National Park อีกทั้งยังมีทรัพย์สินทางวัฒนธรรมและด้านประวัติศาสตร์ อาทิ ศาลเจ้าคาชิมะ

Đường Rin Rin Road Tsukuba Kasumigaura nằm cách trung tâm thành phố khoảng 1 giờ đi xe ,có nhiều chương trình đạp xe khác nhau ở phía nam của tỉnh Ibaraki, Nơi đây có phong cảnh thiên nhiên phong phú như khu vực thác nước của hồ Kasumigaura và khu vực núi Tsukuba được chỉ định là Công viên quốc gia Suigo Tsukuba, và còn có có nguồn tài nguyên đa dạng trong khu vực như tài sản lịch sử và văn hóa đại diện bởi Đền thờ Kashima.

The length of this cycling course is 180 km in total. The part with a length of 81km called Sakuragawa-Itako prefectural cycling lane is the longest in Japan as a prefectural-government -supervised bike-and-pedestrian-only road. Another part in the couse includes the tracks that were used for Tsukuba Railway discontinued years ago.

单车道是围绕将废弃的旧筑波铁道线覆盖的湖岸道路串联起来的全长180km的自行车道,其中,县道樱川潮来自行车道(约81km)部分在都道府县管理下的单车道中是最长的,位居日本首位。

全長180km,是將繞著舊筑波鐵道線鋪蓋的湖岸道路串聯起來的單車道,其中,縣道櫻川潮來自行車道(81km)部分,長度是在所有都道府縣管理下的單車道中最長的,冠居日本。

본 코스는 폐지한 구 쓰쿠바 철도의 철로를 제거한 도로를 주회하는 호수변의 도로를 합해 총 길이 약 180km의 싸이클링 코스이며 그 도로중 현도 사쿠라 이타코 자전차도로(약 81km)부분은 공적 단체에서 관리하는 자전차 보행자 전용 도로로는 일본에서 가장 긴 거리가 됩니다.

คอร์สปั่นจักรยานนี้มีความยาวทั้งหมดประมาณ 180 กม. โดยได้รวมเส้นทางสายรถไฟเก่า (คิวทสึคุบะเทะทสึโด) และถนนริมฝั่งทะเลสาบ หนึ่งในนั้นมีทางหลวงจังหวัดซากุระคาวะอิตาโกะสำหรับปั่นจักรยาน (ประมาณ 81 กม.) ดูแลโดยหน่วยงานรัฐบาล ซึ่งที่นี่ถือว่าเป็นถนนสำหรับปั่นจักรยานและเดินที่ยาวที่สุดของญี่ปุ่น

Chương trình đạp xe chính tại đây là chương trình đạp xe với tổng chiều dài khoảng 180 km bao gồm với đường sắt bỏ hoang Tsukuba cũ và vòng quanh bờ Hồ Kasumigaura trong đó tuyến đường xe đạp Sakuragawa Itako của tỉnh (khoảng 81 km) là do tỉnh quản lý một phần lại là con đường dài nhất ở Nhật Bản như một
tuyến đường dành cho người đi bộ , đi xe đạp.

There is a plan to extend the course toward Lake Kitaura, and Ibaraki Prefectural Government intends to make this cycling course better and more attractive.

今后,不仅仅是霞浦(西浦)周边,还积极整备北浦周边的环境,目标将单车道的距离延长。

今後,除了霞浦(西浦)周邊之外,現正積極重整北浦周邊的環境,以便將來延長單車道的距離。

앞으로는 가스미가우라(니시우라:西浦)주변 만이 아니라 (키타우라:北浦)주변의 환경정비도 해 장래성이 있는 코스 연장을 목표로 하고 있습니다.

หลังจากนี้ไปจะมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ไม่เฉพาะแค่คาซึมิกาอุระ (นิชิอุระ) แต่รวมถึงบริเวณคิตะอุระ เพื่อการขยายคอร์สในอนาคต

Trong tương lai, chúng tôi cũng sẽ thúc đẩy cải thiện môi trường không
chỉ xung quanh hồ Kasumigaura (Nishiura) mà còn xung quanh vùng Kitaura, nhằm mở rộng khóa học trong tương lai.

Nearby Sightseeing Spots

周边观光景点

周邊觀光景點

주변 관광 스폿

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

Những điểm du lịch gần đây

Mt. Tsukuba and Tsukubasan-jinja Shrine

筑波山与筑波山神社

筑波山和筑波山神社

쓰쿠바산과 쓰쿠바산 신사

ภูขาทสึคุบะ และ ศาลเจ้าทสึคุบะซัง

Núi Tsukuba và Đền thờ trên núi Tsukuba

*Mt. Tsukuba is selected as one of 100 top mountains of Japan.
*It is also called Shiho because the mountain surface changes its color in the morning and evening, and it has been worshiped as sacred mountain since ancient times. *Tsukubasan-jinja Shrine with a history of over 3,000 years is situated halfway up the mountain. For more information

・入选日本100名山的筑波山。
・筑波山山体颜色会随早晚日光照射变换,故又被称为「紫峰」,自古就是山岳信仰的圣地。
・筑波山神社位于山腰,拥有约3000年的历史。

・入選日本100名山之一的筑波山。
・筑波山會隨著朝陽和夕日變化顏色,所以又被稱為「紫峰」,自古就是山岳信仰的聖地。
・筑波山神社位於山腰,擁有約3000年的歷史。

・일본 백명산으로도 선정되어 있는 쓰쿠바산.
・조석으로 햇볕을 받아 산의 색을 변화 시키는 걸로 「紫峰: 시호(자봉)」이라고도 불리우며 오랜 옛날부터 신앙의 대상으로 되어 있습니다.
・중턱에는 약 3000년의 역사를 지닌 쓰쿠바 신사가 있습니다.

・ภูเขาทสึคุบะได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 ภูเขาที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น
・เนื่องจากพื้นผิวภูเขาจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงในตอนเช้าและตอนเย็น จึงเป็นที่รู้จักกันในชื่อชิโฮ (ยอดเขาสีม่วง) และกลายเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ อีกทั้งยังได้รับความศรัทธามาแต่โบราณ
・ศาลเจ้าทสึคุบะซัง ณ เนินเขามีประวัติมานานถึง 3 พันปี
รายละเอียดเพิ่มเติม

Núi Tsukuba được chọn là một trong 100 ngọn núi nổi tiếng nhất của Nhật Bản.
.Chính vì có sự thay đổi màu sắc của núi vào buổi tối và buổi sáng khi mặt trời chiếu vào nên nó còn được gọi là Shiho”,nơi đây đã trở thành đối tượng của tín ngưỡng từ thời cổ đại.
· Lưng chừng núi có ngôi đền với nguồn gốc lịch sử khoảng 3000 năm.

Kasumigaura Sightseeing Hobikisen

霞浦观光帆船

霞浦觀光拖曳帆船

가스미가우라 관광 호비키선

เรือโฮบิคิเซน

Ngồi thuyền buồm ngắm cảnh hồ Kasumigaura

*Hobikisen used to be fishing boats utilizing power balance risen in between wind and its fishing net underneath, which is now showcased on Lake Kasumigaura as a tourist attraction.
*Sightseeing boats to see Hobikisen closely set sail from 3 ports in the cities along the lake. For more information

・在霞浦湖周边重现利用风力收网的旧时代常见的帆船拖曳渔法。
・搭乘从霞浦沿岸3个城市出发的观光游览船,可以近距离观赏湖上帆船的景色。

・重現利用風力收網、舊時代常見的帆船拖曳漁法。
・搭乘從霞浦沿岸3個城市出發的觀光遊覽船,可以一覽湖上帆船拖曳的景色。
詳細

・본래는 가스미가우라 주변에서 흔히 볼 수 있는 풍력을 이용해 어망을 걷어 올리는 호비키 어법을 재현한 것. ・가스미가우라 연안의 3개의 도시에서 출항하고 선상에서 호비키선의 광경을 보는 것이 가능합니다.

・เรือนี้ได้นำกลับมาทำใหม่ ซึ่งเมื่อก่อนจะพบเห็นบ่อยบริเวณทะเลสาบคาซึมิกาอุระ เป็นเรือหาปลาที่แล่นได้ด้วยลม และการดึงแห 
・3 อำเภอที่ติดกับชายฝั่งทะเลสาบคาซึมิกาอุระบริการเรือเพื่อการท่องเที่ยว
รายละเอียดเพิ่มเติม

Tái hiện lại phương pháp đánh bắt cá bằng buồm kéo lưới sử dụng năng lượng gió thường được nhìn thấy quanh Hồ Kasumigaura.·
Các bạn có thể thấy thuyền buồm trên hồ, từ 3 thành phố bên bờ hồ Kasumigaura ra khơi.
Chi tiết

Lotus flowers at lotus fields

莲田的莲花

蓮田的蓮花

연밭의 연꽃

ดอกบัวของทุ่งดอกบัว

Hoa sen Hasuda

Ibaraki Prefecture is the top lotus root producer in Japan, and in the northwest area along Lake Kasumigaura including Tsuchiura, you can see the huge fields where farmers grow plenty of lotus roots.

・茨城县是莲藕产量日本第一的产地,特别是以土浦市为中心的霞浦西北部地区,有很多莲田。
・从7月下旬到8月上旬期间,湖面上盛开有白色和粉色的莲花,美不胜收。

・茨城縣的蓮藕產量日本第一,特別是以土浦市為中心的霞浦北西部,更是蓮田綿延。

・이바라키현은 일본 제일의 연근의 산지가 있어 특히 쓰치우라시를 비롯한 가스미가우라 서부에는 많은 연밭이 있습니다.
・7월 하순부터 8월 상순에 걸쳐 호반에 하얗고 분홍색의 꽃이 아름답게 핍니다.

・อิบารากิผลิตรากบัวเป็นอันดับ 1 ของญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อ.ซึจิวุระ และสวนดอกบัวจำนวนมากในบริเวณทางตะวันตกเฉียงเหนือของคาซึมิกาอุระ
・ปลายเดือนกรกฎาคม ถึง ต้นเดือนสิงหาคมเต็มไปด้วยดอกบัวสีขาวและชมพูที่บานบนพื้นผิวน้ำ

Tỉnh Ibaraki là nơi sản xuất củ sen lớn nhất ở Nhật Bản, đặc biệt là ở phía tây bắc của hồ Kasumigaura bao gồm cả thành phố Tsuchiura có trồng nhiều hoa sen .
· Cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, hoa sen trắng và hồng nở rộ trên mặt hồ.

Tsukuba Hot Spring

筑波温泉

筑波溫泉

쓰쿠바 온천

ทสึคุบะออนเซ็น

Suối nước nóng ở Tsukuba

*The hot spring welling up from the middle of Mt. Tsukuba is simple alkalinity which will make your skin smooth and beautiful, so it is said to be ‘beautiful skin hot spring.’ *While you are soaking in the open-air hot spring bath at the onsen resort, the splendid view of the entire Kanto plains can be enjoyed. *Some facilities provide day-use bathing.

・由筑波山腹涌出的温泉是强碱性的碱性单纯温泉,因有滋润皮肤光滑美肌的功效又被赞誉为「美肌温泉」。
・温泉地内有多处的露天温泉,能够眺望欣赏关东平原的风景。
・还有许多当日往返不住宿也可享用的温泉设施。

・由筑波山腹湧出的溫泉,為強鹼性的鹼性單純溫泉,能讓皮膚平滑,被讚稱為「美膚溫泉」。
・溫泉地內有多處的露天溫泉,能夠眺望欣賞平野的風景。
・有許多不用住宿也可以進去享用的溫泉。

・쓰쿠바산의 중턱에서 솟아 나오는 온천은 알칼리성의 강 알칼리성 단순 온천으로 피부가 매끈 매끈 하게 되는 것으로 「미인 온천」이라고도 합니다. ・온천지내의 많은 노천 온천에는 관동 평야를 한눈에 바라 볼 수 있는 로테이션를 즐길 수 있습니다.
・당일 여행 입욕이 가능한 시설도 있습니다.

・น้ำพุร้อนที่พุ่งออกจากเนินภูเขาทสึคุบะ เป็นน้ำพุร้อนแอลคาไลที่มีด่างเข้มข้น ทำให้ผิวเนียน จึงถูกเรียกว่า “บิฮาดะ โนะ ยู”  (น้ำเพื่อผิวสวยงาม) 
・ภายในเขตออนเซ็นมีอ่างแช่น้ำแบบเปิดโล่งที่สามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพของเขตคันโต
・บางสถานที่บริการออนเซ็นแบบไม่ต้องเข้าพัก

.Suối nước nóng phun ra từ giữa lưng chừng núi Tsukuba được cho là tốt cho làn da đẹp và gọi là “nước của làn da đẹp ” với chất kiềm trung tính làm cho da trở nên mềm và mượt.
.Từ suối nước nóng ở khu vực ngoài trời ,bạn có thể nhìn ngắm về phía đồng bằng Kanto .
· Cũng có nhiều suối nước nóng để đi và về trong ngày.”

Fruit Picking

采摘水果

採摘水果

과일 따기

เก็บผลไม้

Hái trái cây

*Ibaraki Prefecture is prosperous in agriculture. In the area near Lake Kasumigaura there are lots of tourist farms where you can enjoy piking fruit in season such as strawberries, grapes, persimmons pears and blueberries.

・农业兴旺的茨城县。
霞浦周边有很多观光果园,对应季节时令的草莓、葡萄、柿子、梨、蓝莓等四季都可以享受采摘水果的乐趣。

・茨城縣為農業大縣。霞浦周邊有多處觀光果園,草莓、葡萄、柿子、水梨、藍莓等四季都可以享受摘果樂。

・농업이 성한 이바라키현
가스미가우라 주변에는 관광 과수원도 많고 계절에 따라 딸기나 포도, 감, 배, 블루베리등의 수확 경험을 즐기실수 있습니다.

・จังหวัดอิบารากิรุ่งเรืองด้านการเกษตร
บริเวณคาซึมิกาอุระมีสวนผลไม้เพื่อการท่องเที่ยวหลายแห่ง สามารถเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์เก็บผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ สตรอเบอร์รี่ องุ่น พลับ สาลี่ บลูเบอร์รี่ ฯลฯ

Tỉnh Ibaraki nổi tiếng với nền nông nghiệp tiên tiến.
Có rất nhiều vườn cây ăn quả gần khu vực quanh Hồ Kasumigaura và bạn
có thể tận hưởng những trải nghiệm hái các loại trái cây như dâu , nho, hồng,
lê và quả việt quất tùy theo mùa.